Sponsored Ads

สนุก คอมพิวเตอร์

07 กรกฎาคม 2565

รีวิว คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ตามติดข่าวสาร อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมต่างๆที่น่าสนใจ

iTnews - Technology

07 กรกฎาคม 2565

iTnews

รับออกแบบและดูแลเว็บไซด์โดย Webmaster มืออาชีพ กับประสปการ์ณ 15 ปี ในการสร้างและดูแลเว็บไซต์
ด้วยราคาสุดประหยัด ราคาเริ่มต้นที่ 3500 

ติดต่อสอบถาม Email choochoo1503@gmail.com tel.0918782814 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี

  ภาษาซีได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเดนนิส ริทชี (Dennis Ritchie) ขณะที่ทำ งานอยู่ที่เบลแล็บบอราทอรี (Bell Laboratories) โดยพฒั นาขึ้นจากหลักการพื้นฐานของภาษาบี (B) และบซี พี แี อล (BCPL) ในช่วงปี ค.ศ.1971 ถึง 1973 แตไ่ ด้เพิ่มชนิดข้อมูลและความสามารถอื่น ๆ ให้มากขึ้น และนำภาษาซีไปใช้พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ  (UNIX) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ DEC PDP-11 ภาษาซเี ปน็ ทนี่ ยิ มใช้อยา่ งแพรห่ ลาย   ในชว่งต้นทศวรรษที่1980 จนกระทั่งมีความพยายามกำ หนดมาตรฐานของภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาซีได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ในปี ค.ศ. 1983 โดย ANSI (The American National Standards Institute) ไดตั้้งคณะกรรมการ X3J11 เพื่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และได้รับการตรวจสอบและยอมรับโดย ANSI และ ISO (The International Standards Organization) โดยมการตีพีมพ์มาตรฐานของภาษาซีในปี ค.ศ. 1990 จากความมีประสิทธิภาพและสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรใด ๆ ของภาษาซีจึงได้มีการนําภาษาซีไปใช้ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และใช้เป็นต้นแบบของภาษาอื่น ๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java) เป็นต้น 

 

 

เนื้อหาที่1

เนื้อหาที่2

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Sponsored Ads

Sponsored Ads

subscription

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sponsored Ads